Medezeggenschapsraad

Aan de school is een wettelijk verplichte Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Wat doet de MR eigenlijk?

Wat kunnen leerlingen, ouders en personeel verwachten van de MR? Het doel van de MR is om op te komen voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. Om dit doel te bereiken biedt de Wet Medezeggenschap op Scholen de MR het recht op instemming, advies en initiatief. Hiermee kan de MR invloed c.q. controle uitoefenen op de beleidsvorming en beleidsuitvoering van de school.

Meer in het bijzonder gaat het om de kwaliteit van het onderwijs, de werkomstandigheden voor het personeel en een prettig en veilig klimaat voor leerlingen, ouders en personeel. De MR maakt voor betrokkenen afspraken met de directie en controleert of deze afspraken worden nagekomen. De MR stelt zich bij de uitvoering van zijn taak actief en constructief kritisch op en is zich bij zijn werk steeds bewust van het feit dat men zowel leerlingen als ouders en personeel vertegenwoordigt. Dit alles om een zo goed mogelijk klimaat op school te realiseren voor iedereen.

De MR bestaat uit ouders, leerlingen en docenten

Samenstelling MR

De MR is volgens wettelijke eisen samengesteld uit 2 vertegenwoordigers van het personeel, 1 ouder, en 1 leerling. Daarnaast zijn als toehoorder zonder stemrecht 1 ouder en 2 leerlingen lid van de MR, om voldoende inbreng te waarborgen. In totaal bestaat de MR dus uit 7 leden. De leden van de MR worden gekozen voor drie jaar en zijn eenmaal herkiesbaar.

De MR leden zijn:

Femke Tieland (oudergeleding)

Jan Willem Adams (oudergeleding)

Inge Ledent (personeelsgeleding)

Dirk-Jan van Schie (voorzitter)

Barbara IJskamp (secretaris)

Tim de Groot (leerling geleding)

Teun de Graaf (leerling geleding)

De MR communiceert zijn activiteiten naar zijn achterban en consulteert deze actief waar nodig. De MR gebruikt hiervoor in ieder geval de leerlingenraad, de inspraakavond en de teamvergadering, maar ook de website en de nieuwsbrieven. Via deze wegen wordt de achterban op de hoogte gehouden van de MR vergaderingen en andere activiteiten van de MR.

De inspraakavond is speciaal bedoeld om ouders meer te betrekken bij de school. Zij kunnen meedenken over de koers die de school moet varen. Tijdens de inspraakavond worden met de MR en de schoolleiding over zaken besproken, die ouders van belang vinden. Als de MR over een bepaald onderwerp de mening van alle ouders wil weten, vraagt de MR de ouders actief naar hun mening via een enquête. Notulen, statuten, reglementen en andere beleidsstukken liggen bij de secretaris ter inzage.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en kunnen dus door belangstellenden worden bijgewoond. Het MR-reglement en andere beleidsstukken liggen bij de secretaris van de MR ter inzage.

De vergaderdata voor het schooljaar 2021/2022 zijn: Do 9 december – wo 26 januari – do 10 maart – wo 20 april – do 23 juni

“Ik had hier vroeger graag op school gezeten”
Dirk-Jan van Schie, Docent geschiedenis en maatschappijleer
Lees het verhaal